holosklep

Informacje

kontakt

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

chcesz info o promocjach?

© 2019 by Holosklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOLOSKLEP z dnia 20.08.2019

 

Witajcie!

Poniżej przedstawiamy Wam regulamin sklepu internetowego HoloSklep, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do DIETETYK HOLISTYCZNY Dagmara Bogucka, Bukowiec 109, 66-300 Międzyrzecz NIP: 5961742343, REGON: 383261666.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail holosklep@gmail.com.

 

Ściskamy i życzymy udanych zakupów!
Zespół HoloSklep

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DIETETYK HOLISTYCZNY Dagmara Bogucka, Bukowiec 109, 66-300 Międzyrzecz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://holosklep.pl/regulaminsklepu.

 9. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://holosklep.pl

 10. Sprzedawca – DIETETYK HOLISTYCZNY Dagmara Bogucka, Bukowiec 109, 66-300 Międzyrzecz NIP: 5961742343, REGON: 383261666.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

  1. Dostęp do Internetu,

  2. Standardowy system operacyjny,

  3. Standardowa przeglądarka internetowa,

  4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

 6. Umowę o prowadzeniu konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

  1. Korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,

  2. Korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,

  3. Podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,

  4. Przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail holosklep@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.

 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.holosklep.pl, dokonać wyboru oferowanego towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Dodaj do koszyka” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. Przedmiotu zamówienia,

  2. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. Wybranej metody płatności,

  4. Wybranego sposobu dostawy,

  5. Czasu dostawy,

  6. Dodatkowe informacje dotyczące programu lojalnościowego jeśli takowy jest obsługiwany

 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DIETETYK HOLISTYCZNY Dagmara Bogucka, Bukowiec 109, 66-300 Międzyrzecz umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 12. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 13. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i czas realizacji

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką dostarczaną przez Pocztę Polską, lub innymi sposobami dostawy prezentowanymi podczas składania zamówienia. Koszty dostawy w zależności od sposobu dostawy prezentowane na etapie wyboru przewoźnika podczas składania zamówienia. Ich wartość uzależniona jest od m.in. gabarytu, wagi paczki oraz formy płatności. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.holosklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 5. Na życzenie Kupującego - utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia czy faktury VAT.

§ 6

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. Przelewem na numer konta bankowego:
   ING Bank Śląski 33 1050 1520 1000 0092 6731 4079
   Odbiorca: DIETETYK HOLISTYCZNY DAGMARA BOGUCKA
   Adres: BUKOWIEC 109, 66-300 MIĘDZYRZECZ, POLSKA
   Tytuł przelewu: nr zamówienia

  2. Płatnością w systemie PayPal,

  3. Płatność (gotówka)  przy odbiorze osobistym na terenie Poznań - Piątkowo, Polska – po wcześniejszym skonsultowaniu drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.  

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.

 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

                  Pobierz wzór

 

    4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

   6.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

    8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://holosklep.pl/reklamacje, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://holosklep.pl/politykaprywatnosci oraz https://holosklep.pl/politykaplikowcoocies.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2019r.